Name Board
District Secretariat, Vavuniya
Front View1
District Secretariat, Vavuniya
Front View2
District Secretariat, Vavuniya
View of Establishment Branch & Front View
District Secretariat, Vavuniya
View of Election Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Accounts Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Record Room
District Secretariat, Vavuniya

අපේ දැක්ම

විශිෂ්ඨ සේවයක් සැපයීම තුලින් වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ දැමීම.

අපේ මෙහෙවර

  • යහපාලනය අරමුණු කර ගත් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හදුන්වා දීම තුලින් කිරසාර සංවර්ධනය සදහා මානව සම්පත මෙහෙය වීම සහ ප්‍රශස්ථ ලෙස භෞතික සම්පත් කලමණාකරනය කිරීම.

ප්‍රදේශය හා පිහිටීම

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ  පිහිටා ඇත. එය හෙක්ටයාර් 200,449 ක් (2004.49 වර්ග කි.මී.) ආවරණය කරයි.එම ප්‍රමාණය සමස්ත උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල භූමි ප්‍රමාණයෙන් 10% ක් ද දිවයිනේ 3% ක් ද වේ.

මායිම්

  • උතුර - මුලතිව් දිස්ත්‍රික්
  • දකුණ - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්
  • බස්නාහිර - මුලතිව් හා මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්
  • නැගෙනහිර - ත්‍රිකුණාමලය හා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
  1. 3. පරිපාලන කොට්ඨාශ

පරිපාලනමය වශයෙන් මෙම දිස්ත්‍රික්කය "වන්නි ඡන්ද කොට්ඨාසයේ" කොටසක් වේ. මෙම දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 4 කින් සමන්විත වන  අතර ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 102 ක් සහ ගම්මාන 505 කින් යුක්ත වේ. මෙම දිස්ත්‍රික්කය පරිපාලන දිස්ත්‍රික් 05 කින් සමන්විත වන අතර , එය එක් නගර සභාවක් සහ ප්‍රාදේශිය සභා 04 ක් වේ.

  1. 4. දේශගුණය

වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රි ලංකාවේ වියලී කලාපීය දේශගුණයට උරුමකම් කියන දිස්ත්‍රික්කයකි.කෘෂි වගා කටයුතු සදහා ඉතා යෝග්‍ය දේශගුණික තත්ත්වයක් ඇත. DDLI, DLI සහ DL.Id. කෘෂි පාරිසරික කලාප වලට දිස්ත්‍රක්කය පෙදා ඇත.

  1. 5. පාංශු හා භූගත ජලය

අඩු තෙතමනය සහිත ඇලුවියල් රතු දුඹුරු පස පැවතීම හේතුවෙන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සදහා එය ඉතා සාරවත් පාංශු තත්ත්වයකි. එසේම අවතල පහත් බිම් බහුලව දැකිය හැකිය. දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු කොටසේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල රතු දුඹුරු ලැටොරයිස් පස භූ ගත ජල මට්ටම හොදින් පවත්වා ගනිමින් පස සාරවත් කිරීමට උපකාරී වී ඇත. දිස්ත්‍රික්කයේ අනිත් කොටස් වල ඝන ස්පටිකරූපී පාෂාණ උපස්ථර වලින් යුක්ත පස් තට්ටු පිිටා ඇති බැවින් සීමා සහිතභූ ගත ජල මට්ටමක් පවතින බව හදුනාගෙන ඇත.

රජයේ නියෝජිතයන්ගේ නාම ලේඛනය

අනු අංකය

නම

සිට

දක්වා

ජායාරූපය

1

සරවනමුත්තු නවරත්නම්  මයා

අවුරුදු 20 කට පසුව

2

ජී. ඩී. සොයිසා  මයා

1933.06.09

1934.04.22

3

එම්.එෆ්.ද.එස්.ජයරත්න  මයා

1934.04.23

1936.11.05

4

එස්.එම්.ඩෆ් මයා

1936.11.06

1943.11.16

5

සී.බී.පී.පෙරේරා  මයා

1943.11.17

1945.10.31

6

එම්.එල්.ඩී.කැස්පර්ස්  මයා

1945.10.31

1946.08.30

7

ඒ.එස්.කොහොඹන්  වික්‍රම  මයා

1946.08.31

1948.05.30

8

එන්.මාණික්ක ඉඩයික්කාඩර් මයා

1948.05.31

1950.10.01

8

9

පී.ඒ.සිල්වා.  මයා

1950.10.02

1953.06.15

9

10

ඊ.එල්. ග්‍රිනීයර් මයා

1953.06.16

1955.06.02

11

ටී.රාජතුරයි මයා

1955.06.03

1956.10.14

12

ඕ.ආර්.රයිට් මයා

1956.10.15

1957.12.31

12

13

ඩී.එම්.ඒ.ස්පෙල්ඩේවින්ඩ් මයා

1958.01.27

1961.01.15

13

14

එච්.එස්.වනසිංහ මයා

1961.02.01

1961.11.30

14

15

එම්.ජේ.මුසින් මයා

1961.12.01

1962.06.30

15

16

හේමසිරි ප්‍රේමවර්ධන මයා

1962.07.01

1964.06.30

17

ආර්.එම්.පී.සේනානායක

1964.07.01

1965.12.31

18

ඩී.එම්.පී.බී.දසනායක මයා

1966.01.01

1967.10.31

19

ඩී.නේසයියා මයා

කෙටි කාලයක් සඳහා වැඩබලන ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරයි

20

බී.සී.පෙරේරා මයා

1968.01.01

1970.07.03

20

21

නෙවිල්ලේ ජයවීර මයා

1970.07.04

1973.01.31

21

22

එල්.පී.වික්‍රමආරච්චි මයා

1973.02.01

1974.07.31

22

23

එස්.සිවඥානම් මයා

1974.08.01

1977.09.12

23

24

ජී.මුදනායක මයා

1977.09.12

1981.09.30

24

25

කේ.සී.ලෝකේස්වරන් මයා

1981.10.01

1988.07.19

25

26

ටී.ලංකානේෂන් මයා

1989.01.03

1989.08.27

26

27

සී.පද්මනාදන් මයා

1989.08.27

1990.07.25

27

28

කේ.තර්මලිංගම් මයා

1990.09.01

1991.01.12

28

29

එස්.ටී. මාර්කන්ඩු මයා

1991.01.14

1992.02.23

29

30

එස්.තිල්ලයිනඩරාජා මයා

1992.02.29

1995.01.20

30

31

කේ.ගනේෂ් මයා

1995.01.21

2004.12.31

31

32

එස්.ෂන්මුගම් මයා

2005.01.01

2008.08.31

32

33

පී.එස්.එම්.චාර්ල්ස් මිය

2008.10.01

2012.05.15

33

34

එම්.කේ.බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර

2012.05.18

2015.11.23

34

35

එම්.බී.ආර්.පුෂ්පකුමාර මයා

2015.11.24

2017.11.23

35

36

සෝමරත්න විධානපතිරණ මයා

2017.11.24

2018.07.05

36

37 අයි.එම්. හනිෆා මයා 2018.07.06 2020.01.26 37
38 එස්.එම්.සමන් බන්දුලසේන මයා 2020.01.27 2021.07.25 38
39 තිරුච්චෙල්වම් තිරේශ්කුමාර් මයා (වැඩ බැලීම) 2021.07.26 2021.08.26 addga